O nama

Vukova 9
tel. 3772-666, 3772-651, 2106-106,
faks 2107-057
www.kbczemun.rs

Direktor:
Doc. dr Dragoš Stojanović, 2610-157
e-mail: kbczemundir@ptt.rs
Zamenik direktora:
Prof. dr Aleksandar Nešković
Zaštitnik pacijentovih prava:
Vera Mitrović-Gemović, 3772-695

KBC "Zemun" obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, odnosno visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost.

Pomoćnik direktora za internističke grane:
Prof. dr Steva Plješa

Pomoćnik direktora za hirurške grane:
Mr sc dr Saša Drinjaković

Pomoćnik direktora za zajedničke medicinske poslove:
Prim. dr sc dr Vesna Libek

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost:
Dr sc dr Sanja Milenković, naučni saradnik

Glavni medicinski tehničar: 3772-653

Klinika internističkih službi 3772-669, 3772-621
Internistička služba 3772-759, 3772-623

Kardiološko odeljenje 3772-762, 3772-761
Odsek intenzivne i poluintenzivne nege
Koronarna jedinica 3772-761, 3772-617
Odsek kliničke kardiologije 3772-617
Odsek neinvazivne dijagnostike 3772-617, 3772-634

Gastroenterološko odeljenje 3772-669, 3772-700
Odsek za intenzivno lečenje i negu
gastroenterohepatoloških bolesnika  3772-759, 3772-765
Gastrointestinalni odsek 3772-700, 3772-765
Hepatobilijarni odsek  3772-700
Odsek za gastrointestinalnu endoskopiju i za abdominalnu ultrazvučnu dijagnostiku 3772-759, 3772-732
Ehosonografski odsek 3772-732

Pulmološko odeljenje 3772-764, 3772-616
Odsek kliničke pulmologije 3772-763, 3772-616
Odsek tuberkuloze, Novi Beograd, Izletnički put 6, 2601-262, 2600-877
Odsek bronhologije 3772-763, 3772-616
Odsek alergologije i kliničke imunologije 3772-616

Endokrinološko odeljenje 3772-607, 3772-602
Odsek kliničke endokrinologije 3772-715, 3772-602
Odsek za dijabet 3772-715, 3772-602
Odsek za bolesti metabolizma i funkcionalnu dijagnostiku 3772-715, 3772-602

Nefrološko odeljenje 3772-721, 3772-722
Odsek kliničke nefrologije 3772-716, 3772-716
Odsek dijalize 3772-721, 3772-722
Odsek urgentne nefrologije 3772-721

Odeljenje hematologije sa imunologijom 3772-724, 3772-772
Odsek kliničke hematologije 3772-763, 3772-772
Odsek hematološke laboratorije 3772-647

Gerijatrijsko odeljenje
Novi Beograd, Izletnički put 6, 2601-262, 2600-877
Odsek intenzivne nege
Onkološki odsek
Odsek kliničke gerijatrije 2601-261

Pedijatrijska služba
Zemun, Gundulićeva 32, 3772-600

Odeljenje odojčadi 2612-723
Odsek intenzivne nege
Odsek novorođenčadi
Opšte odeljenje
Nefrološki odsek
Odsek poremećaja ishrane i metabolizma
Kardiopulmološki odsek

Dermatovenerološka služba
Zemun, Vrtlarska 57, 2619-662

Služba za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju 3162-623
Odeljenje ležećih bolesnika 2611-336, 3772-643
Odeljenje poliklinike sa fizikalnom terapijom  2611-336, 3772-643

Služba za neurologiju 2619-662
Odeljenje za akutna neurološka stanja 3772-727
Odsek intezivne nege 3772-627, 3772-727
Hitna prijemna ambulanta 3772-690

Klinika hirurških službi
Zemun, Vukova 9

Ginekološko-akušerska služba 3772-786
Akušersko odeljenje 3772-751, 3772-603
Odsek porođajnih sala sa intezivnom negom 3772-751, 3772-603
Odsek za babinjare 3772-799, 3772-771
Odsek za patologiju trudnoće 3772-789, 3772-752
Ginekološko odeljenje 3772-719
Odsek za konzervativnu ginekologiju 3772-718, 3772-751
Neonatološko odeljenje 3772-748
Odsek za patologiju novorođenčadi 3772-748

Odeljenje za veštački prekid trudnoće sa specijalističkom poliklinikom 3772-719, 3772-661
Odsek stacionara za prekid trudnoće, Zemun, 22. oktobra 29, 3772-719, 2107-447

Neurohirurška služba 2617-659, 3772-749, 3772-626
Odeljenje intenzivne terapije i traumatologije 2617-659, 3772-640, 3772-641
Odeljenje opšte neurohirurgije 3772-640, 3772-641
Odsek vertebromedularne patologije 2617-659, 3772-640
Odsek neuroonkologije i cerebrovaskularne patologije 3772-640, 3772-641

Služba za anesteziju i reanimaciju 3772-729, 3772-641
Odeljenje anestezije 3772-676, 3772-671
Odsek za neurohiruršku anesteziju i reanimaciju 3772-658, 3772- 652, 3772-665
Odeljenje intenzivne terapije 3772-658, 3772-614

Otorinolaringološka služba 3772-782, 3772-663
Odeljenje opšte otorinolaringologije 3772-660, 3772-711
Odsek laringo-bronho-ezofagologije i laserske hirurgije
Odsek fonijatrije 3772-705
Odsek audiologije i vestibulogije 3772-635, 3772-705
Odeljenje operacionog bloka 3772-636
Odeljenje maksilofacijalne hirurgije 3772-704

Urološka služba 3772-709, 3772-667, 3772-608
Odsek operativne urologije 3772-712
Odsek konzervativne urologije 3772-712

Hirurška služba 616-508, 3772-742
Odeljenje opšte hirurgije I 3772-740, 3772-743, 3772-741
Odsek za gastrointestinalni trakt 3772-673
Odsek za onkološku hirurgiju 3772-673
Odsek za vaskularnu hirurgiju 3772-673
Odeljenje opšte hirurgije II 3772-615
Odsek proktokolične hirurgije 3772-741
Odsek hepatobilijarne hirurgije 3772-615
Odeljenje za vaskularnu hirurgiju 3772-720, 3772-741

Traumatološka služba 3772-664
Odeljenje septične traumatologije I 3772-648, 3772-677
Odsek barokomore 3772-648, 3772-664
Odsek intenzivne nege 3772-677
Odeljenje aseptične traumatologije II 3772-677
Odsek hirurgije šake 3772-777
Odsek za artroplastiku 3772-612

Služba poliklinike, operacionog bloka i prijemnog trakta 3772-612, 3772-777
Odeljenje operacionog bloka sa hitnom prijemnom hirurškom ambulantom 3772-670, 3772-68
Odeljenje poliklinike, Zemun, 22. oktobra 29, 2107-477

Laboratorijska služba 3772-723, 3772-646
Biohemijsko odeljenje sa laboratorijom i specijalističkom poliklinikom 3772-755, 3772-646
Hematološko odeljenje sa laboratorijom i specijalističkom poliklinikom 3772-723, 3772-647
Bakteriološko-serološko odeljenje sa parazitologijom 3772-720, 3772-723, 3772-645

Rendgenološka služba 3772-725
Odsek za kompjuterizovanu tomografiju 3772-654, 3772-726

Služba za transfuziju krvi 2614-442, 3772-613, 3772-601
Služba za kliničku patologiju 3772-692, 3772-773, 3772-775
Služba za "medical program" 2193-822, 3772-621

KBC Zemun danas

U 21. vek i 3 vek svog postojnja KBC Zemun je ušao sa bremenom teškoća. Na čelu uprave je u početku bio Prim.dr Dragan Kolarović, a potom od 2001. god. do 2008.god Prof. dr Iva Berisavac. Povodom velikog jubleja - 220 godina postojanja, KBC Zemun je 2004 god  za svoj doprinos razvoju medicinske nauke i prakse odlikovan ordenom Nikola Tesla I stepena.U junu 2005. god. je u okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije "Hitna rekonstrukcija bolnica u Srbiji" koje je finansirano iz kredita Evropske investicione banke započeta rekonstrukcija KBC Zemun –Beograd i ona još uvek traje. Iako jedan deo službi radi u skučenom prostoru i iako oprema nije kompletirana centar se ponosi svojim vrsnim lekarima i pažnji koju pokalanjaju svojim pacjientima.  Otvaraju se Služba neurologije,  formira odsek za interventnu kardiologiju, razvija se Dnevna bolnica i program medikalne onkologije.

Ceo tekst ›